Ιδρυτικοί Εταίροι

Αθανασίου Λία
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Βαρδαλάς Σταύρος
Γαβουνέλη Μαρία
Δαμηλάκης Ιωάννης
Ζαρονίκου Αθανασία
Κουκκουλλή Αλεξία
Μίχαλος Κωνσταντίνος
Μοσχίδου Σταυρούλα
Τσικρικάς Δημήτριος