Διοικητικό Συμβούλιο

Μίχαλος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Αντιπρόεδρος
Κουκκουλλή Αλεξία
Γενικός Γραμματέας
Βαρδαλάς Σταύρος
Ταμίας


Δαμηλάκης Ιωάννης
Μέλος
Μοσχίδου Σταυρούλα
Μέλος
Τσικρικάς Δημήτριος
Μέλος


Μέριανου Παρασκευή
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου